Chwilio am bâr ychwanegol o ddwylo?

Apprenticeship

A ydych yn ystyried datblygu eich gweithlu a recriwtio prentis?

Gadewch i ni eich cefnogi drwy drefnu cyfarfod neu amser cyfleus i siarad i drafod y swydd wag a’r rôl yr hoffech ei llenwi.

 

Beth y mae’n ei gynnwys…

  • Yna, byddwn yn gofyn i chi roi swydd-ddisgrifiad i ni a ffurflen swydd wag wedi’i llenwi (a ddarparwyd gennym ni) sy’n cynnwys manylion megis y cymhwyster prentisiaeth a ddewiswyd a dyddiadau pwysig y byddwn yn eu defnyddio i restru eich swydd wag ar Wasanaeth Paru Prentisiaethau Gyrfa Cymru.
    Unwaith y bydd yr wybodaeth hon yn cael ei llwytho gall gymryd hyd at 48 awr ar gyfer eich swydd wag ymddangos ar y we.
  • Yn syth ar ôl y dyddiad cau, byddwn yn anfon yr holl geisiadau a CV’s ar gyfer eich swydd wag atoch a gofyn i chi lunio rhestr fer o’r rhai y byddech yn hoffi eu cyfweld o fewn 5 diwrnod.
  • Yna byddwn yn diweddaru’r system a gadael yr holl ymgeiswyr wybod os ydynt wedi cael eu gwahodd i fynychu cyfweliad neu y buont yn aflwyddiannus yn y cam hwn.
  • Unwaith y bydd y cyfweliadau wedi eu cynnal a’u cwblhau byddwn yn aros i glywed oddi wrthych ynghylch pwy y byddwch yn dderbyn ar gyfer y swydd wag a dyddiad dechrau disgwyliedig, gallwn wedyn ddiweddaru’r system a chadarnhau hyn gyda’r ymgeisydd llwyddiannus.Rydym yn fwy na pharod i gefnogi mewn cyfweliadau os ydych yn dymuno

 

Faint fydd y gost…
Mae’r cyflog ar gyfer yr unigolyn yn ôl eich disgresiwn a bydd yn cael ei gytuno gyda’r prentis wrth dderbyn y swydd. Argymhellir i chi, y cyflogwr bod y prentis yn cael ei dalu’r isafswm cyflog cenedlaethol presennol ar gyfer prentis sy’n £3.30 yr awr ar hyn o bryd yn ystod 12 mis cyntaf y lleoliad. Yn ystod y cyfnod y disgwylir i’r prentis weithio 37 awr yr wythnos. Efallai y bydd y cyflogwr yn parhau i dalu’r prentis yr isafswm cyflog yn ôl eu hoedran ar ôl 12 mis cyntaf eu lleoliad sy’n seiliedig ar y canlynol.

 

Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Mae’r cyfraddau yn berthnasol o 1 Hydref 2015, ac yn debygol o newid eto ar 1 Hydref 2016.

Blwyddyn 21 oed a hŷn; 18 i 20 Dan 18 oed Prentis*
2015 (y gyfradd bresennol) £6.95 £5.55 £4.00 £3.40

*Mae’r gyfradd hon i brentisiaid 16 i 18 oed a’r rhai sy’n 19 oed a throsodd sydd yn eu blwyddyn gyntaf. Mae hawl gan bob prentisiaid arall i’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer eu hoedran.
Ar gyfer prentisiaid modern o’r ysgol, mae’r prentis yn cael ei dalu yn ystod y tymor yn unig a dylai’r prentis gael gwybod am hyn yn ystod eu cyfweliad.

 

Drosodd i chi…
Unwaith y bydd yr unigolyn yn derbyn y swydd wag, yma byddwch yn dod eu cyflogwr ac yn gwneud y gwaith papur a gwiriadau perthnasol gyda nhw er mwyn eu galluogi i ddechrau ar eich dyddiad cychwyn a ddewiswyd. Yna byddwn angen i chi i gadarnhau cyflwyniad priodol a chyfnod cynefino ar gyfer yr unigolyn a gallwn edrych i mewn i ddyddiad addas ar gyfer yr hyfforddwr i ddod allan i ymweld â chi a’r prentis i gychwyn y cymhwyster a ddewiswyd gyda nhw.

Os oes gennych ddiddordeb mewn recriwtio prentis, cysylltwch â ni ar 01978 367100 neu anfonwch e-bost at itec@wrexham.gov.uk