Rhaglen Hyfforddeiaeth Cre8 Warws…

Warehouse Project

Mae itec Wrecsam yn rhedeg rhaglen Hyfforddeiaeth Cre8 Warws mewn partneriaeth gyda Phrosiect Warws. Mae’r cwrs yma wedi’i fwriadu i helpu’r rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant i ymuno â byd gwaith trwy gydweithio gyda phobl ifanc i gyflawni eu hamcanion unigol. Mewn ymateb i sylwadau Esther McVey yn y Daily Mail ddoe a oedd yn awgrymu y dylai’r holl bobl ifanc fod yn barod i gymryd swyddi ar lefel mynediad, mae itec Wrecsam wedi gwneud y sylw canlynol:

Mae angen trin pobl ifanc fel unigolion. Ni fydd strategaeth sy’n trin pawb yr un fath yn grymuso ceiswyr gwaith gan fod angen iddynt deimlo bod rhywun yn buddsoddi amser, arian ac ymdrech ynddynt. Yr allwedd yw deall ei bod yn bosibl nad yw pontio i fywyd fel oedolyn yn digwydd mewn ffordd mor reolaidd i bawb. Mae angen mynd i’r afael â’r rhwystrau hyn sy’n dal pobl yn ôl ac ni ellir mynd i’r afael â hwy dim ond trwy gyflogaeth mewn siop goffi ar y stryd fawr.

Mae’r rhaglen Hyfforddeiaeth Cre8 Warws yn itec Wrecsam yn amcanu at feithrin hunanhyder, sgiliau cymdeithasol a dysgu pwysigrwydd sgiliau cyflogadwyedd. Rydym wedi canfod bod meithrin y rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn y ffordd yma yn herio prosesau meddwl negyddol ac yn annog oedolion ifanc i gyfrannu at gymdeithas a chyrraedd eu nodau.

Hefyd, mae mentrau gan Lywodraeth Cymru megis Twf Swyddi Cymru, Recriwtiaid Newydd a phrentisiaethau wedi arwain at gynnydd enfawr mewn cyfleoedd. Ar 10 Rhagfyr 2013, roedd Twf Swyddi Cymru wedi creu 10,231 o gyfleoedd gwaith gydag 8,150 wedi’u llenwi ledled Cymru. Mae ymwneud itec Wrecsam â chontract Twf Swyddi Cymru yn unig wedi sicrhau ystod amrywiol o swyddi gan gynnwys crefftwr siocled, uwch swyddog gwerthiant a gof sy’n awgrymu bod gan bobl ifanc dalent aruthrol i’w chynnig i economi Cymru.
Warehouse Project